لینک مستقیم<ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد>

مجازات شرکت در جرم,مجازات مشارکت درقتل,مشارکت در جرم,مشارکت در قتل عمد,ارکان مشارکت در قتل عمد,عناصر مشارکت در قتل عمد,دانلود پایان نامه مشارکت در قتل عمد ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان ارکان و عناصر مشارکت در قتل عمد. را مشاهده می نمایید.

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات125حجم0/92 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق چکیده قتل نفس از بزرگ‌ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و ازجمله جرایمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. علمای حقوق کیفری وقتی جرم را بر مبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود، به‌طوری‌که در آیه‌ی 32 سوره‌ی مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. ازاین‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرایم پیش‌بینی‌شده است. در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است . واژگان كلیدی:شرکت در قتل عمدارکان مشارکت در قتل عمدعناصر مشارکت در قتل عمد فهرست مطالبپیشگفتار چکیده مقدمه الف ) بیان موضوع ب ) اهداف و کاربردهاج) پرسش هاد ) فرضیه ها ه ) روش تحقیق و موانع آن- روش تحقیق- موانع و مشکلات بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر فصل اول – واژه شناسی فصل دوم – شرکت در جرمگفتار اول – تعریف شرکت در جرم الف ) تعریف لغوی ب ) تعریف حقوقی1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران 2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصرج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن الف ) انواع شرکت در جرم 1) شرکت در جرائم عمدی2) شرکت در جرم غیرعمد ب ) ارکان شرکت در جرم1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران 1-1) رکن قانونی 1-2) رکن مادی 1-3) رکن معنوی1-4) مجازات شرکت در جرم 2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر 2-1) رکن قانونی 2-2) رکن مادی2-3) رکن معنوی 2-4) مجازات شرکت در جرم مبحث دوم – قتل عمد گفتار اول – تعریف قتل عمد الف ) تعریف لغوی ب ) تعریف حقوقی1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران 2) تعریف قتل عم در حقوق مصرگفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن الف) انواع قتل عمد1) قتل عمد محض 2) قتل عم تبعی ب) ارکان قتل عمد 1) رکن قانونی 2) رکن مادی3) رکن معنوی فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایرانمبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد الف ) تعریف لغویب ) تعریف حقوقی1) در حقوق ایران 1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات 2) در حقوق مصرج ) تعریف فقهی1) فقه امامیه2) فقه عامه گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمدالف ) در حقوق ایران 1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت ب ) در حقوق مصر 1) مشارکت بصورت مستقیم2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل) 3) اشتراک از راه مساعده 4) اشتراک با تشویق کردن5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوتمبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر گفتار اول – عنصر قانونیالف ) در حقوق ایران1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 13702) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 13703) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 13704) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدیب ) در حقوق مصرگفتار دوم – عنصر مادی الف ) در حقوق ایران1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگریب ) درحقوق مصر1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینیگفتار سوم – عنصر معنوی الف ) در حقوق ایران 1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد3) ضابطه فعل نوعا" کشنده1-3) عمل همگی کشنده است 2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست3-3) عمل برخی کشنده است4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستندب) در حقوق مصر1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصرکتاب نامه کتب فارسیکتب عربینشریات و مقالات
"

مطالب دیگر:
🔥نقشه و برآورد مخزن 50 متر مکعبی، زمینی🔥كلكسیون كامل از اسكناس های كشورهای خارجی🔥نقشه و برآورد مخزن 100 متر مکعبی، زمینی🔥پروژه های گرافیك در زبان برنامه نویسی سی: كشیدن خط با الگوریتم برسنهام🔥پروژه های گرافیك در زبان برنامه نویسی سی: كشیدن اشكال هندسی ساده🔥4 پروژه نرم افزار فلش: ماشین مسابقه🔥پروژه انبارداری در سی شارپ🔥پروژه بانكداری اینترنتی با سی شراپ بسیار ساده🔥ماشین حساب سی شارپ🔥تقویم فارسی یعنی هجری در سی شارپ🔥پروژه بازی شطرنج هوش مصنوعی با سی شارپ🔥پروژه رنگ آمیزی اشكال مختلف و كشیدن آنها درسی شارپ🔥پروژه تقویم فارسی یعنی هجری در سی شارپ🔥پروژه اعداد تصادفی به زبان اسمبلی🔥تغییر فلگ یا پرچم های زبان اسمبلی🔥افكت های اسمبلی Assembly🔥وقفه های اسمبلی در اسمبلی🔥بازی مار در اسمبلی🔥ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه🔥فرار مالیاتی🔥ترجمه Background and Firewall Basics🔥ترجمه مقاله سرقت هویت در بانکداری نوین🔥ترجمه مقاله فناوری اطلاعات🔥ترجمه مقاله Introduction to Network Security🔥تحقیق آماری رادیوگرافی