لینک مستقیم<عناصر مشارکت در قتل عمد>

قتل عمد,مشارکت در جرم,شرکت در قتل عمد,عناصر شرکت در قتل عمد,عناصر مشارکت در قتل عمد,مشارکت در قتل عمد,دانلود پایان نامه مشارکت در قتل عمد,دانلود پایان نامه قتل عمد عناصر مشارکت در قتل عمد جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان عناصر مشارکت در قتل عمد. را مشاهده می نمایید.

هدف از این پایان نامه و بررسی ماهیت آنها می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات66حجم0/81 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق و بررسی ماهیت آنها چکیده در کتب فقهی نیز تعریفهای متعددی از شرکت در قتل عمدی شده است که ما به علت شباهت آن تعاریف بر همدیگر در اینجا به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می کنیم .امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله در مساله 45 از کتاب قصاص ، شرکت در قتل عمدی را چنین تعریف کرده است : « شرکت در قتل عمد به این محقق می شود که هریک از آنان کاری کند که همان کار به تنهائی طرف را از پا در آورد ......همچنین محقق می شود به آسیبهای که هر یک به تنهایی کشیده نیست . لیکن روی هم رفته آنها باعث سرایت باشد و او را از پا د آورد .......» آیت الله خوئی در کتاب مبانی تکلمه المنهاج در مساله 45 از کتاب قصاص چنین آورده است : « تحقق الشرکه فی القتل یفعل شخصین معاًوان کانت احد هما اکثر من جنایه الخر فلوضرب احد هما ضربه و الاخر ضربتین او اکثر ، فمات المضروب واستناد موته الی فعل کلیهما کانا متساویین فی التقل ...»‌ قانون مجازات اسلامی نیز در موارد 214 و 215 با اندک تفاوتی در کلام ، یک تعریف و یک حکم واحد را بیان کرده است . در ماده 214 ق.م.1 چنین آمده است : « هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد ، همگی آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود . »‌و در ماده 215 قانون نیز چنین آورده شده است : « شرکت در قتل زمانی ، تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد ، خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت » بنابراین اگر بخواهیم تعریف موردنظر قانونگذار اسلامی را از مواد مذکور استخراج نماییم بایسیتی چنین بیان كرد كه « شركت در قتل عبارت است از سلب حیات از نتیجه ضرب و جرح عده ای آنچنان كه مرگ مقتول مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هر یك به تنهایی برای قتل كافی باشد ، خواه اثر كار آنها مساوی باشد و خواه متفاوت و خواه عمل آنها در یك زمان واقع شده باشد و خواه در زمانهای متعدد . » حال اگر در مقام نتیجه گیری از این تعاریف برآمده وقصد نقد و بررسی ، و سپس ارائه یك تعریف حقوقی منشعب از مواد قانون و نظریات فقهی را داشته باشیم ، تذكر داد كه هر چند كلیه تعاریف فوق ، به عنوان تعریف شركت در قتل عمدی و در فصل قصاص آورده شده است ، اما از نگرش به تمامی عبارات آن تعاریف ، هرگز نمی توان حكم مزبور را صرفاً‌ شامل قتل عمد نمود مگر آنكه بخواهیم از دیگر مواد قانون از جمله ماده 206 ق.م.ا در تفسیر مواد كمك بگیریم . به عبارت دیگر تعریف قانونی شركت در قتل عمدی جامع افراد قتل عمدی می باشد ، اما مانع شمول حكم بر دیگر افراد قتل نیست ، زیرا قیدی كه بتوان تعریف مزبور را مختص جرم شركت در قتل عمدی ، در مباحث حقوقی اكتفا نمود . لذا در اینجا نیز چاره ای جز این نیست كه تعریف اصولی و ارائه شده توسط حقوقدانان عرفی ، را به عنوان تعریف مورد قبول برای جرم شركت در قتل عمدی قرارداد و در جای خود به قیود و شرایط مورد نظر قانونگذار در آن تعاریف نیز استناد جست و درصد تطبیق و بررسی آنها برآمد . واژگان كلیدی:قتل عمدمشارکت در قتل عمد فهرست مطالب ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد الف ) تعریف لغویب ) تعریف حقوقی1) در حقوق ایران 1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات 2) در حقوق مصرج ) تعریف فقهی1) فقه امامیه2) فقه عامه گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمدالف ) در حقوق ایران 1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت ب ) در حقوق مصر 1) مشارکت بصورت مستقیم2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل) 3) اشتراک از راه مساعده 4) اشتراک با تشویق کردن5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوتمبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر گفتار اول – عنصر قانونیالف ) در حقوق ایران1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 13702) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 13703) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 13704) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدیب ) در حقوق مصرگفتار دوم – عنصر مادی الف ) در حقوق ایران1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگریب ) درحقوق مصر1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینیگفتار سوم – عنصر معنوی الف ) در حقوق ایران 1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد3) ضابطه فعل نوعا" کشنده1-3) عمل همگی کشنده است 2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست3-3) عمل برخی کشنده است4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستندب) در حقوق مصر1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر نتیجه گیری کتاب نامه کتب فارسیکتب عربینشریات و مقالات
"

مطالب دیگر:
📂پاورپوینت درباره خواص ديسک نوري📂پاورپوینت درباره دفن بهداشتی زباله📂پاورپوینت درباره دماسنج دو فلزی و پیرومتر📂دانلود پاورپوینت درباره دوپينگ📂پاورپوینت تحلیل معماری مغرب📂پاورپوینت تحلیل و بررسی اروگونومی ساختمان مسکونی📂دانلود پاورپوینت درباره دیابت📂پاورپوینت درباره ديابت و آزمايشگاه📂پاورپوینت درباره دستورالعمل تشویق وتنبیه کارکنان📂دانلود پاورپوینت درباره دماسنج ها📂پاورپوینت درباره ديازپام - داروها 📂پاورپوینت درباره ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران📂پاورپوینت درباره حقوق جزای عمومی 2📂پاورپوینت درباره ديوار آكوستيك 📂پاورپوینت درباره کرمهای نواری روده در انسان (دیفیلوبرتویوم لاتوم)📂پاورپوینت درباره رادار تصویر📂دانلود پاورپوینت راهنمای تهیه صورتحساب های ماهانه📂پاورپوینت درباره رفتار درمانی📂پاورپوینت علت تغییر فصول (تغییر فصول چرا و چگونه)📂دانلود پاورپوینت درباره شاکر بودن📂پاورپوینت به زبان انگلیسی در مورد مادر ترزا 📂پاورپوینت درباره مروري بر نظام سلامت روسيه 📂دانلود پاورپوینت درباره رنگ درمانی📂پاورپوینت درباره روش تحقيق كيفي و روش نگارش گزارش تحقيق📂پاورپوینت درباره روباتهاي هوشمند خودکار